NGC 6992 (Cyg)
NGC 6992 (Cyg)
M27 (Vul)
M27 (Vul)
LBN438 (Lac)
LBN438 (Lac)
NGC 7129 (Cep)
NGC 7129 (Cep)
Simeis 57 (Cyg), the Propeller-Nebula
Simeis 57 (Cyg), the Propeller-Nebula
Soap Bubble-Nebula and NGC6888 (Cyg)
Soap Bubble-Nebula and NGC6888 (Cyg)
Barnard 33 (Ori)
Barnard 33 (Ori)
IC 443 (Gem)
IC 443 (Gem)
NGC 1333 (Tau)
NGC 1333 (Tau)
Abell 85 / CTB-1 (Cas)
Abell 85 / CTB-1 (Cas)
LDN 1251 (Cep)
LDN 1251 (Cep)
IC 1396a (Cep)
IC 1396a (Cep)
Sh2-114 (Cyg)
Sh2-114 (Cyg)
NGC 6888 (Cyg)
NGC 6888 (Cyg)
Sh2-274 (Gem), Medusa-Nebula
Sh2-274 (Gem), Medusa-Nebula
Sh2-224 (Aur)
Sh2-224 (Aur)
NGC 2467 (Pup)
NGC 2467 (Pup)
NGC 1910 (Dor)
NGC 1910 (Dor)
Henize 206 (Tuc)
Henize 206 (Tuc)
HH 222, the Waterfall-Nebula and NGC 1999 (Ori)
HH 222, the Waterfall-Nebula and NGC 1999 (Ori)
NGC 346 (Tuc)
NGC 346 (Tuc)
Sh2-155 (Cep)
Sh2-155 (Cep)
Sh2-150 (Cep)
Sh2-150 (Cep)
Sh2-116 (Cyg)
Sh2-116 (Cyg)
IC 5070 (Cyg), Pelican-Nebula
IC 5070 (Cyg), Pelican-Nebula
vdB 150 (Cep)
vdB 150 (Cep)
vdB 152 (Cep)
vdB 152 (Cep)
Sh2-112 (Cyg)
Sh2-112 (Cyg)
Jones 1 (Peg)
Jones 1 (Peg)
Sh2-91 (Cyg)
Sh2-91 (Cyg)
Sh2-88 (Vul)
Sh2-88 (Vul)
NGC 7000 (Cyg)
NGC 7000 (Cyg)
WR134 (Cyg)
WR134 (Cyg)
Sh2-140 (Cep)
Sh2-140 (Cep)
vdB 141 (Cep)
vdB 141 (Cep)
NGC 7023 (Cep)
NGC 7023 (Cep)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 6992 (Cyg)
NGC 6992 (Cyg)
NGC6979 (Cyg)
NGC6979 (Cyg)
Barnard 142/143 (Aql)
Barnard 142/143 (Aql)
NGC 6357 (Sco)
NGC 6357 (Sco)
Barnard 72 (Oph)
Barnard 72 (Oph)
M16 (Ser)
M16 (Ser)
NGC 6334 (Sco)
NGC 6334 (Sco)
M20 and M21 (Sgr)
M20 and M21 (Sgr)
Barnard 33 (Ori)
Barnard 33 (Ori)
NGC 1333 mit HH7/11 (Per)
NGC 1333 mit HH7/11 (Per)
IC 5070 with HH555 (Cyg)
IC 5070 with HH555 (Cyg)
Abell 39 (Her)
Abell 39 (Her)
NGC 3372 (Car), Eta Carinae
NGC 3372 (Car), Eta Carinae
NGC 2626 (Vel), Gum 14
NGC 2626 (Vel), Gum 14
NGC 3293/3324 (Car)
NGC 3293/3324 (Car)
CG4 (Pup)
CG4 (Pup)
NGC 3372 (Car), Eta Carinae
NGC 3372 (Car), Eta Carinae
IC 2944 (Cen)
IC 2944 (Cen)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 6888 (Cyg)
NGC 6888 (Cyg)
M97 (UMa)
M97 (UMa)
NGC 2359 (CMa)
NGC 2359 (CMa)
NGC 2359 (CMa)
NGC 2359 (CMa)
NGC 3576/3586 (Car)
NGC 3576/3586 (Car)
NGC 3372 (Car), Eta Carinae-complex
NGC 3372 (Car), Eta Carinae-complex
NGC 2736 (Vel)
NGC 2736 (Vel)
NGC 2070 (Dor), 30Dor
NGC 2070 (Dor), 30Dor
NGC 1499 (Per)
NGC 1499 (Per)
IC 5146 (Cyg)
IC 5146 (Cyg)
NGC 6820/6823 (Vul)
NGC 6820/6823 (Vul)
M17 (Sgr)
M17 (Sgr)
M1 (Tau)
M1 (Tau)
NGC 6781 (Aql)
NGC 6781 (Aql)
NGC 2359 (CMa)
NGC 2359 (CMa)
NGC 2246 (Mon)
NGC 2246 (Mon)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 6960 (Cyg)
NGC 2024 and B33 (Ori)
NGC 2024 and B33 (Ori)
NGC 7293 (Aqr)
NGC 7293 (Aqr)
NGC 7000 (Cyg)
NGC 7000 (Cyg)
M20 (Sgr)
M20 (Sgr)
M8 (Sgr)
M8 (Sgr)
M42 (Ori)
M42 (Ori)

© Friedhelm Hübner, last revision:  20.08.2022